top of page

ОБХВАТ

1. С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата туристически пакет за групи или индивидуално, както и предоставянето на индивидуални услуги – закупуване на ваучер/ резервиране на тайно пътуване/ хотелско настаняване и/или закупуване на екскурзия в чужбина с „Бронко Уайлд“ ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, ул. Любата 13, ЕИК: 206788659, с удостоверение за регистрация РK-01-8270 / 30.09.2022 г. за извършване на туристическа дейност, представлявано от Управителя Габриела Терзиева сайт: https://www.bronco.bg/ – където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, политики и др.


2. Общи понятия:


a. В текстовете на Общите условия по-нататък БРОНКО УАЙЛД се представя като „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата туристически пакет, независимо дали става дума за групи или индивидуално – „ПОТРЕБИТЕЛ“.


b. Терминът „Екскурзия“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който цялата група туристи или индивидуални такива посещава различни населени места и нощуват в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и със съответното туристическо обслужване.


c. Терминът „Пътуване“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който през значителна част от периода туристът е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места.

 

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА


3. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА, чрез брошури, каталози и други информационни материали.


При поискване от страна на Потребител, туроператорът или негов агент предоставя екземпляр от офертата на траен носител.


4. ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА Моят сайт.

 

5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предоставя на клиентите си пълна и точна информация за предлаганите туристически услуги, включени в заплатените от тях пакети (без да обявява крайната локация на тайните дестинации до получаване на пликовете с информация за пътуването). Информацията, предоставена на клиента в тайните пликове, следва да съответства напълно на информацията /описание на предлаганите пакети/, предоставена на последния от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 3 дни преди отпътуване да изпрати по куриер, на посочен от клента адрес, тайните пликове с информация за избрания тур.

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

 

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ подава своите заявки за резервации писмено по e-mail, във формата за резервации на сайта, телефон или чрез турагентите, с които фирмата работи, като в заявката следва да бъдат точно упоменати: имена на пътуващите, титуляр по резервацията; брой възрастни и деца /възраст на децата/; желан тип стаи; дата на пристигане и заминаване, допълнителни услуги, в случай че има такива, контакти и адрес за доставка.

 

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати в рамките на 3 работни дни заяваните услуги, за да се счита неговата резервация за потвърдена. Плащанията се извършват по банков път на следната банкова сметка:

Банка: КВС БАНК
Бронко Уайлд ЕООД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG24UBBS81551014281559
Основание: Пътуване за тайна локация


9. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да откаже резервацията в срок от два работни дни след потвърждаването й, ако междувременно групата за пътуване е запълнена и няма места.


10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за верността на данните, които са му предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и каквито и да е други грешки при резервация, които са резултат от поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ или непредотвратими и извънредни обстоятелства.


11. След извършване на резервацията и плаюането, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава писмено потвърждениие.

 

12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ТУРОПЕРАТОРА при сключване на сделката в писмен вид, ако услугата ще се ползва от туристи с увреждания или с ограничена подвижност. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на формата за пътуване.

 

12.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ преценя дали може да се ангажира с изпълнението им или не. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни това, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при изпълнението на услугата.


12.2 Туроператорът си запазва правото да откаже да сключи или да изпълни договор за туристически пакет с турист, който има трудности с придвижването, ако предварително е обявил, че пътуването не е подходящо за хора с ограничена подвижност.


13. Записването за допълнителните услуги се приема преди датата на първата услуга по пакета. ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да гарантира, че на място ще може да ви включи в желаната дейност. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира, че предлаганите от неговите партньори цени на услуги са най-евтините на пазара, но със сигурност са с необходимото качество.

 

 

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ


14. Обявените цени са в лева. Те са калкулирани при курс – 1 EURO = 1.9558 лева.


15. Общите условия на Туроператора запазват действието си при провеждане на промоционални кампании и друг вид намаления, различаващи се от стандартно предоставяните услуги.


16. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.


16.1 Ако не е упоменато друго, Потребителят внася цялата сума в 3 дневен срок от записването. В противен случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира резервацията.


17. ТУРОПЕРАТОРЪТ приема плащания и чрез подаръчни ваучери или ваучери за отстъпка, издадени от него.

 

18. Всички допълнителни услуги заявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на престоя, следва да бъдат заплатени на място при домакина.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


19. При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е чуждестранен гражданин, той трябва да се информира за правния и визов режим на неговата страна спрямо страните, които се посещават по съответната туристическа програма.


20. Необходими документи при задгранични пътувания:


- Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.

- За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.
- За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.

- За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.

- Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.


21. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги описани в офертата.


23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.


24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.


25. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.


26. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.


26.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.


26.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.


26.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини.


27. Представителите на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването/водачи на туристическата група, не са лицензирани екскурзоводи за страните, които се посещават, лични придружители или индивидуални преводачи. Техните задачи са преди всичко организационни – да следят за изпълнението на програмата от страна на партньорите, да решават съвместно с тях възникнали проблеми, да улесняват комуникацията и координацията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и представителите на фирмата партньор.


28. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващи по-специално, като:
a. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;


28.1 Туроператорът е длъжен да окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.


29. В определени случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да е задължен да има сключена застраховка“Медицински разходи при болест и злополука”, като тогава ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.


29.1 По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.


29.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за изпълнението на задълженията на застрахователя, тъй като не е страна по застрахователния договор.


30. За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./ Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на съответната дипломатическа служба, платените от такси за издаване на визата остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ

 

31. Цена за настаняване- основната цена по всяка оферта е за турист настанен на редовно легло в двойна стая / ако не е упоменато друго/.


31.1 Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.


31.2 Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най – вече от деца.


 31.3 Деца под 3 години не заплащат услуги в хотелите и не ползват такива.

 

31.4 Всички снимки, използвани в сайта, отговарят на конкретната крайна дестинация. Локациите имат различни типове стаи, с различен дизайн, големина и разположение. Използваната от нас снимка е на една от тях.

УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

 

32. Извън случаите на туристически пакет, предлаган от ТУРОПЕРАТОРА, при посредничество за закупуване на самолетен билет цялата цена се заплаща в пълен размер до 24 часа след потвърждението. В случаите, в които се закупува самолетен билет на т.нар. „low cost” самолетни компании (WizzAir, easyJet, Ryanair и др.), дължимата сума се предплаща.


33. При отказ от пътуване от страна на клиента за вече издаден билет суми не се възстановяват, без значение колко време остава до датата на полета.


34. Всеки билет е обвързан с конкретни условия за ползване, неустойки за промяна на име, дата, полет и др.


35. Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

 

АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ


36. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в офертата, пакетът се смята за анулиран по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


37. При туристически пакети ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятстваното протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.


38. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./ В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др.

 

39. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:


39.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.ч. анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на Потребителя, или неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;


39.2 Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;


39.3 Недопускане от граничните или други служби на ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради липса на необходими документи за пътуването, виза или друга причина, която не е във вина на ТУРОПЕРАТОРА;


39.4 Необходимост от хоспитализация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в болнично заведение;


39.5 Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.


40. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение на договора за туристически пакет се ограничава, както следва:
 

40.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за вреди в максимален размер до 3 пъти стойността на туристическия пакет, изчислен за 1 турист;


40.2 Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;


40.3 Ограничаването на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.
41. В случай на отмяна на пътуването и прекратяването му от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването.

 

42. Клиенът няма право да прави анулации и ТУРОПЕРАТОРЪТ не се ангажира с възстановяване на вече получени суми по резервации или закупени ваучери.

 

43. Възможни са промени на потвърдени резервации, но не - по късно от 30 календарни дни преди датата на пристигане на туристите за пътувания в България и 90 дни за пътувания в чужбина. 
Всяка анулация или промяна по резервация следва да бъде заявена писмено от страна на клиента. Изключения не се допускат.
43.1 Промяна на дата на отпътуване в периода от 30 до 3 дни преди настаняване се таксува допълнително 200 лв на човек. За пътувания в чужбина се удържа 100% от сумата.
43.2 При промяна в рамките на 2 дни преди отпътуване, сумата не се възстановява и резервацията не се прехвърля.

 

44. Възможна е безплатна смяна на имена на пътуващите/ получател на ваучер в рамките на 24 часа преди настаняването, когато пътуването е в рамките на България и не е свързано със самолетни билети.

44.1 Ваучер с изтекла валидност може да се удължи до допълнителни 6 месеца, срещу доплащане от 50 лв на човек.
44.2 Ваучери издадени преди повече от 1 година се анулират и сумата не се възстановява.

 

45. В случай на заявена и потвърдена резервация, туристите не пристигнат в определения ден без предварително да са уведомили ТУРОПЕРАТОРА за евентуално закъснение, НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРОМЕНИ В РЕЗЕРВАЦИЯТА, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАТАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА.

 

46. В случай на анулация на резервация в срок по-малък от 14 календарни дни преди датата на пристигане, непристигане на туристи в определения ден или предсрочно заминаване на туристи по УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ/ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА и представяне на писмен документ за това от страна на клиента, следва да бъдат удържани до 50% от сумата за настаняване при пътувания в България от страна на ТУРОПЕРАТОРА. За пътувания в чужбина се удържа 100% от сумата.

 

РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ


47. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.


48. Всички рекламации трябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред ТУРОПЕРАТОРА или негов представител. ПОТРЕБИТЕЛЯТ съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на ТУРОПЕРАТОРА.


49. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.


50. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА), съставения констативен протокол, подписан от представител на ТУРОПЕРАТОРА, екземпляр от офертата и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.


51. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.


52. В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.


53. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:


53.1 Не е бил уведомен своевременно от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

 

53.2 Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за ПОТРЕБИТЕЛЯ;


53.3 Отстраняването на несъответствието е било невъзможно

 

54. Дейността на туроператора е изцяло съобразена с Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА РЕКЛАМНА ЦЕЛ

 

55. Клиентите се съгласяват да използваме личните им данни за маркетинг кампании за нови продукти по мейл или Вибер, в случай, че отбележат това изрично в контактната форма при резервация.

Общи условия на Бронко Уайлд ЕООД за туристически пакети и предоставяне на индивидуални услуги

bottom of page